maanantai 23. elokuuta 2010

L-SP:n strategialuonnoksen tämän hetkinen versio

Alla pyynnöstä strategialuonnoksen tämän hetken tila.
Tässä on siis sekä keskusjärjestön strategia, että sen pohjalta laadittu L-SP:n strategia.
Muotoilut kärsivät pahasti, koitin niitä hiukan korjailla, toivottavasti saatte selvää :)

Ja korostan, että tämä on vielä LUONNOS, jota SAA kommentoida Lippispäivässä, luottissemmassa ja toki täälläkin :) Syyskokous tämän sitten vasta hyväksyy muodossa x.

------------------------------------------------------------------------------------

PARTIOLIIKKEEN STRATEGIA SUOMESSA 2020
L-SP:N STRATEGIA 2020

SP:
Partio ajassa
Partion toimintaedellytyksiin keskeisesti vaikuttava toimintaympäristön muutos on erilaisten yhteisöjen merkityksen heikentyminen. Tilalle on tullut yksilöllisyyttä korostava kulttuuri, joka heijastuu lasten ja nuorten asemaan eriarvoisuuden lisääntymisenä sekä suorittamisena niin koulussa kuin harrastuksissa. Partion kanssa vapaa-ajasta taistelevat erilaiset kilpailulliset ja kaupalliset harrastukset sekä virtuaalimaailman mahdollisuudet. Partion haasteena on, miten pystytään tarjoamaan houkutteleva, yhteisöllisyyteen perustuva harrastusvaihtoehto yksilöllisyyttä korostavana aikakautena. Partiossa luotetaan edelleen vapaaehtoisuuteen, mikä on partiotoiminnan vahvuus, mutta tuottaa myös lisähaasteita kaupallisen harrastustoiminnan luomassa kilpailutilanteessa. Toimintaympäristöä erityisesti kasvukeskuksissa muovaa lisääntynyt maahanmuutto. Eri kulttuureista tulevien lapsien ja nuorten kotouttamisessa partiolla valtakunnallisena toimijana voi olla ratkaiseva asema. Toimintaympäristöä muuttaa myös maassamuutto maakuntien kasvukeskuksiin ja Etelä-Suomeen Itä- ja Pohjois-Suomesta. Myös lasten ja nuorten kontaktit ulkomaille ja muihin kulttuureihin lisääntyvät ja toimintaympäristöstä muodostuu aidosti globaali. Partiolle kansainvälisenä liikkeenä toiminta kansainvälistyvässä toimintaympäristössä on luontevaa ja merkitsee partiolle vahvuutta muihin harrastusvaihtoehtoihin verrattuna. Keskeisenä muutoksena voidaan havaita myös lasten ja nuorten aseman muutos suhteessa muihin ikäryhmiin sekä ikäryhmän sisäisesti. Väestön ikääntyessä ja nuorten ikäluokkien pienentyessä lasten ja nuorten edunvalvontaan kohdistuu uudenlaisia tarpeita. Partio voi nuorten omana järjestönä tarjota hyvän kanavan lasten ja nuorten etujen puolustamiseen yhteiskunnassa. Lisääntyvät erot sosiaalisessa asemassa heijastuvat lasten ja nuorten syrjäytymisenä, mutta myös kasvaneena hyvinvointina. Partion haaste on, miten pystytään tarjoamaan moniarvoistuvassa yhteiskunnassa harrastus, joka kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen, mutta myös ehkäisee sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten syrjäytymistä.
L-SP:
Lounais-Suomen Partiopiiri ry (L-SP) on Suomen Partiolaiset – Finland Scouter ry:n (SP) jäsen ja toteuttaa toiminnassaan SP:n peruskirjan mukaisia kasvatustavoitteita, partioliikkeen päämäärää ja arvopohjaa toiminta-alueellaan.

Piiri tukee lippukuntia partio-ohjelman laadukkaassa toteuttamisessa, tekee partiota tunnetuksi toiminta-alueellaan ja edustaa alueensa partiotoimintaa sekä keskusjärjestössä että sidosryhmille. Lippukunnilla on vahva ohjaava rooli piirin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Yhteiskunta on monimuotoistumassa ja -arvoistumassa. Lasten ja nuorten arvomaailma, elinympäristö ja perhekäsitys ovat jatkuvassa muutoksessa. Tietoverkot ja media hallitsevat nuorten vapaa-aikaa. Partio luo mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja onnistumisen kokemuksiin jokaiselle lapselle ja nuorelle lähtökohdista riippumatta. Partiolla on mahdollisuus toimia lasten ja nuorten kasvavan ympäristöaktiivisuuden väylänä.

Piirin on maantieteelliseltä alueeltaan varsin suuri, mutta piirin tapahtumia järjestetään alueellinen tasa-arvo huomioiden. Lippukuntien toimintaympäristöt vaihtelevat. Maaseudun haja-asutusalueella ikäluokat pienenevät ja nuoret suuntaavat opiskelun ja työn perässä muille paikkakunnille. Samaan aikaan kaupunkien väestö kasvaa varsinkin uusilla lapsi-perheiden suosimilla asuntoalueilla. Piirin lippukuntarakenne pyritään kehittämään vastaamaan lasten ja nuorten asumisen rakennetta yhteistyössä lippukuntien kanssa. Piiri tukee lippukuntien toimintaedellytyksien säilymistä kunta- ja seurakuntarakenteiden muutoksien aiheuttamissa haasteissa.

VISIO 2020
SP: Partio on Suomen vaikuttavin ja vetovoimaisin nuorisojärjestö, joka monipuolisesti kasvattaa lapsia ja nuoria.

L-SP on merkittävä lapsi- ja nuorisotyön vaikuttaja toiminta-alueellaan, joka tukee lippukuntia laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteuttamisessa. Piirin toimintakulttuuri ymmärtää nykyhetken haasteet ja tähtää kasvuun.

STRATEGISET PAINOPISTEET
SP:
I Partiotoiminta: Partion tuotelupaus pitää kaikkialla Suomessa
II Yhteiskunta: Partio on Suomen vaikuttavin nuorisojärjestö, jolla on tunnustettu asema suomalaisessa yhteiskunnassa
III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan

L-SP:
I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella
II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa.
III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan
IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen.
V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita.

OSATAVOITTEET
SP:
I Partiotoiminta: Partion tuotelupaus pitää kaikkialla Suomessa

Partiossa kautta Suomen toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista ohjelmaa.
SP:n ja piirien toimesta kehitetään ja jalkautetaan lippukuntien käyttöön laadukas partio-ohjelma sekä toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä jäsenmäärän kasvattamiseksi muun muassa uusia lippukuntia perustamalla partiotoiminnan katvealueille. Lisäksi ylläpidetään tasokasta ja monipuolista koulutustarjontaa vapaaehtoisille ja lisätään jäsenten mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen partiotoimintaan.
Onnistumista mitataan kysymällä vuosiselosteissa partio-ohjelman toteutumisesta sekä seuraamalla lippukuntakohtaisia tilastoja.

Lippukuntia tuetaan laadussa, kasvussa ja avoimuudessa erityisesti aluetyön kautta
kaikkien toiminnanalojen voimin.
SP:sta ja piireistä tarjotaan konkreettista tukea, joka näkyy piirien toimijoiden aktiivisena yhteydenpitona lippukuntiin, lippukuntien edunvalvonnan ja alueellisen vaikuttamisen tukemisena sekä lippukuntaa koskevan kattavan ja analysoidun tiedon tarjoamisena. Tiivis yhteydenpito piirien sekä lippukuntien välillä mahdollistaa lippukuntia koskevan ajantasaisen ja kattavan tiedon välittymisen myös SP:iin.
Onnistumista mitataan lippukuntakohtaisten tilastojen ja lippukuntatoimijoidenhaastattelututkimuksen perusteella.

Partio on merkittävä kasvattaja jokaisessa ikäkaudessa koko yhteiskunnassa.
Uudistettu partio-ohjelma viedään käytäntöön koulutettujen ja tehtäväänsä tarpeellista tukea saavien vapaaehtoisten johtajien toimesta. Partion vetovoimaisuutta lisää siitä muodostuva kuva monipuolisia mahdollisuuksia ja kansainvälisiä kokemuksia tarjoavana harrastuksena. Partiossa viihdytään, koska siellä toimitaan ryhmässä toteuttaen mielekästä ja kasvattavaa ohjelmaa.
Onnistumista mitataan partiolaisten lukumäärän muutoksella sekä tarkastelemalla tilastojenpohjalta ikäkausikohtaista ja alueellista partiossaoloaikaa. Lisäksi arvioidaan partion tarjoaman kasvatuksen vaikuttavuutta.

L-SP: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella

Piirin lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partio-ohjelmaa
Lippukuntien tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yksilöitä, jotka osaavat toimia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Piirin tehtävänä on tukea lippukuntia tässä kasvatustehtävässä. Piiri vastaa siitä, että sen toiminta-alueen lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partio-ohjelmaa.

Monipuolisilla ohjelmatapahtumilla tuetaan lippukuntia
Piiri järjestää jokaiselle ikäkaudelle sopivia ohjelmatapahtumia, siten että mahdollisimman monella on niihin mahdollisuus osallistua.

Piirin vastuu korostuu samoaja- ja vaeltajaikäkausissa
Piirin järjestämät samoaja- ja vaeltajaikäisten ohjelmatapahtumat ovat tärkeä osa kyseisten ikäkausien ohjelmaa. Piiri panostaa toimivan vaeltajaikäkauden kehittämiseen, tukee vaeltajaikäisiä ulkomaanprojektin toteuttamisessa ja piirin luottamushenkilöinä toimimisessa. Piiri tarjoaa samoaja- ja vaeltajaikäisille mahdollisuuksia kehittää johtamistaitojaan.

Riittävästi koulutettuja nuoria ja aikuisia pesteihin
Piiri järjestää lippukuntien tarpeiden mukaisia koulutuksia nuorille ja aikuisille erilaisiin partiopesteihin sekä valmistaa lippukuntien käyttöön materiaalia, joka mahdollistaa monipuolisen, laadukkaan ja tavoitteellisen partio-ohjelman toteuttamisen. Piiri tukee lippukuntia rekrytoimaan riittävästi aikuisia toimimaan lasten ja nuorten johtajina sekä nuorten johtajien tukena.

Ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinointia tehostetaan
Piirin tapahtumien markkinointia ja viestintää tehostetaan, jotta lippukunnat löytävät sopivat koulutukset jäsenilleen.

II Yhteiskunta:

SP: Partio on Suomen vaikuttavin nuorisojärjestö, jolla on tunnustettu asema
suomalaisessa yhteiskunnassa

Partio on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Partio osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti lapsia ja nuoria koskevissa asioissa sekä luo näkyvyyttä eri järjestöissä ja yhteistyökumppaneissa toimivien edustajiensa välityksellä. Partio on myös rohkea, nostaa yhteiskunnallisia asioita keskusteluun sekä toimii aloitteellisesti yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
Onnistumista mitataan toteutuneilla aloitteilla, kannanottojen läpimenolla viestimissä sekä edustuksilla eri toimielimissä.

Partiossa nuoret päättävät. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailman puolesta.
Nuorilla on partion kautta vaikutusmahdollisuuksia itseään, ympäristöään ja yhteiskuntaa koskevissa asioissa. Partiolaisen suhde yhteiskuntaan on luonteva osa partio-ohjelmaa kaikissa ikäkausissa. Nuorten ääni kuuluu ja ohjaa päätöksentekoa partiojärjestössä. Partio tarjoaa mahdollisuuksia toimia rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta sekä Suomessa että ulkomailla.
Onnistumista mitataan nuorten määrällä partion päättävissä toimielimissä ja partiota edustavissa tehtävissä sekä nuorten partiojärjestöä koskevien kannanottojen määrällä. Partion arvojen näkymistä julkisuudessa arvioidaan kyselytutkimuksen sekä media-analyysin avulla.

Partion strategiset kumppanuudet tukevat partion toimintaedellytyksiä.
Partio panostaa keskeisiin sidosryhmiin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, hakee aktiivisesti kumppanuuksia toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä erityisesti lasten ja nuorten aseman edistämiseksi. Piirejä ja lippukuntia tuetaan alueellisessa edunvalvonnassa.
Onnistumista mitataan edunvalvonnan tuloksellisuudella sekä rahallisesti että kontaktien määrälläja strategisten kumppanuuksien määrällä.

L-SP: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa.

Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa.
Piiri on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa toiminta-alueellaan. Partiopiiri osallistuu toiminta-alueensa lapsia ja nuoria koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kannustaa lippukuntia aktiivisuuteen paikallistasolla kuitenkaan puoluepoliittista sitoutumattomuuttaan vaarantamatta.

Piirissä lippukunnat päättävät. Lippukuntia kannustetaan aktivoimaan nuoriaan päätöksen teossa. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailmanpuolesta.
Lippukuntien omistajuutta piiriin nähden korostetaan ja lippukuntien edustajille taataan mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja päättämiseen. Partiolaisia kannustetaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen esimerkiksi koulutuksen avulla ja nuorten osuutta lippukuntien ja piirin päätöksenteossa pyritään lisäämään.

Piirin kumppanuudet tukevat lippukuntien toimintaedellytyksiä.
Piiri terävöittää edunvalvontatoimintaansa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita kaikkialta piirin toiminta-alueelta. Koulutusyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kehitetään ja partiokoulutusta tehdään tunnetummaksi.

III Brändi:

SP: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan

Partio näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa nuorten liikkeenä ja sen imago on
houkutteleva.
Partiossa panostetaan viestinnän nuorekkuuteen, innovatiivisuuteen ja energisyyteen. Viestinnässä pidetään esillä partion elämyksellisyyttä, kansainvälisyyttä ja monipuolisuutta. Viestinnässä hyödynnetään jäsenkunnan, erityisesti nuorten panosta.
Onnistumista mitataan media-analyysillä sekä yleisökyselyllä partion näkyvyydestä ja mielikuvista.

Partiolla on vahva viesti, joka välittyy kaikilta partion tasoilta.
Viestinnän merkitys kirkastetaan koko järjestön laajuudelta lippukuntatasoa myöten sekä ymmärretään toiminnan laadun merkitys partion brändille. Ymmärretään, että jokainen partiolainen on keskeinen viestinviejä ja partion brändin osatekijä. Edistetään keskeisiä viestejä koko järjestön voimin.
Toteutetaan sisäisistä viestimistä media-analyysi sekä selvitetään kyselytutkimuksella viestinnän kärkien tunnettuutta jäsenistön keskuudessa.

Partio antaa jäsenistölleen myönteisen kokemuksen ja siitä kerrotaan mielellään myös muille.
Partio on avoin harrastus kaikille, mikä konkretisoidaan paikallistasolla ja välittämällä partiosta avoin kuva myös uloSPäin. Laadukkaasti toteutettu partio-ohjelma tuottaa jäsenistölle positiivisia kokemuksia, joita mielellään kerrotaan myös ulkopuolisille ja luodaan myönteistä mielikuvaa toiminnasta.
Onnistumisen mittaamiseksi toteutetaan jäsenkysely, jolla selvitetään toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta jäsenten kokemuksiin.

L-SP: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan

Jokainen jäsen saa myönteisiä kokemuksia harrastuksestaan
Ymmärretään partion moninaisuus ja tuodaan sitä paremmin esille, partiossa on jokaiselle jotakin! Piirin ja lippukuntien viestinnässä hyödynnetään partion osa-alueita eri tavoin painotettuina sekä tuodaan esille suurta yleisöä kiinnostavia asioita, kuten suurtapahtumia ja kansainvälisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viikoittaisen laadukkaan toiminnan esiintuomista.

Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan
Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä tuodaan esille partion arjen monipuolisuutta. Partiolaisuudesta luodaan aktiivisuuden ja energisyyden mielikuva. Ymmärretään, että brändin tärkein esiintuoja on jokainen partiolainen itse ja viestitään tätä aktiivisesti lippukunnille. Lippukuntia tuetaan ja koulutetaan tuomaan toimintaansa esille oman alueensa medioissa.

IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen

Partio saavuttaa 12% piirin alueen 7-22-vuotiaista lapsista ja nuorista
Piiri panostaa erillisellä hankkeella Kasvuun ja kannustaa lippukuntia kasvuajattelun kautta kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Partioharrastus on kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla koko piirin alueella.

V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntia

Sitoutuneet luottikset takaavat piiritoiminnan laadun.
Luottistoimintaan ja pestaukseen panostetaan. Pestikuvaukset ja luottistapahtumat tukevat luottiksia heidän pesteissään.

Projekteista mielekkäitä pestejä.
Piirin projektit tukevat lippukuntia ja luovat mielekkäitä piiripestejä.

Aluetoiminta on lähellä lippukuntia
Piiri on lähellä lippukuntia. Alueohjaajien koulutukseen ja toimintaan panostetaan. Aluetapaamiset, Lippis-päivät, syys- ja kevätkokoukset sekä muut vastaavat tapahtumat ovat piirin ja lippukuntien välisen yhteistyön foorumeita. Tapahtumien sisältöä ja laatua kehitetään lippukuntien tarpeiden mukaisesti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti