maanantai 30. elokuuta 2010

Nyt mukaan partioon! – jos vain aikatauluusi mahtuu...

Nyt mukaan partioon! -seisoo suurin kirjaimin partiopiirin nettisivuilla ja lehti-ilmoituksissa. Monessa kodissa ilmoitus huomataan, mutta ohitetaan olankohautuksella. Pikku Artun tai Rosannan ohjelmaan ei enää mahdu lisää harrastuksia.

On taas se aika vuodesta kun lippukunnat lehti-ilmoituksilla kutsuvat uusia sudareita riveihinsä, eikä olisi hullumpaa jos muutaman äiti tai isäkin saataisiin mukaan toimintaan. Jos lapsesi vain on seitsenvuotias ja olette kiinnostuneet kaikin puolin hyvästä harrastuksesta, niin tervetuloa vaan. Meillä partiossa ovat seinät leveällä ja katto korkealla.

Seitsemän vuoden ikä on pitkään katsottu hyväksi iäksi aloittaa partio. Silloin alkaa koulu ja lapsen ainakin pitäisi kyetä toimimaan ryhmässä ja oppimaan sudenpentuohjelman mukaisia tietoja ja taitoja.

Tosiasia kuitenkin on – ainakin lapsiperheiden näkökulmasta – että partio alkaa liian myöhään. Moderni lapsiperhe harrastaa yhdessä ja harrastukset aloitetaan jo paljon ennen kouluikää. Esimerkkinä voin kertoa, että kuusivuotiaani on ehtinyt esikoulun alkuun mennessä harrastamaan vauva- ja naperouintia, muskaria, sporttikerhoa ja jumppaa, ja nyt hän harrastaa, yhteensä neljänä päivänä viikossa, uintia, yleisurheilua ja jalkapalloa. Ja pitää niistä kaikista. Miten ihmeessä tuohon listaan mahtuu ensi vuonna partio? Vastaava ongelma on monella muullakin perheellä, sillä erotuksella, että heille partio on vain yksi harrastusvaihtoehto monien joukossa.

Koulun aloitusikä on perinteinen ja epäilemättä ikäkausiuudistuksen yhteydessä huolella pohdittu hetki aloittaa partio. Silti se on käytännössä liian myöhään. Aktiivisten perheiden aktiivisten lapsien viikko on jo täynnä. Partio ei siihen mahdu.

Mikä on sitten ratkaisu? Pitäisikö partion laskea aloitusikää esikouluikään eli kuuteen tai vielä alemmas? Tai järjestää jo ennen varsinaista partioikää esi-sudarileirejä 5-6-vuotiaille vastaavalla konseptilla kuin urheiluseurat omia yleisurheilu- jalkapallo- tai uimakoulujaan eli 1-2 tuntia päivässä viikon ajan kesäisin, ja siten tehdä partiota tutuksi kohderyhmälle sekä luoda partiohypeä, joka houkuttelee heidät mukaan toimintaan kun varsinainen aloitusikä koittaa.

Tässä on asia, jota pitäisi keskusjärjestössä, piirissä ja lippukunnissa pohtia. Partio tarvitsee lapsia ja ennen kaikkea lapset partiota!

Timo S.

maanantai 23. elokuuta 2010

L-SP:n strategialuonnoksen tämän hetkinen versio

Alla pyynnöstä strategialuonnoksen tämän hetken tila.
Tässä on siis sekä keskusjärjestön strategia, että sen pohjalta laadittu L-SP:n strategia.
Muotoilut kärsivät pahasti, koitin niitä hiukan korjailla, toivottavasti saatte selvää :)

Ja korostan, että tämä on vielä LUONNOS, jota SAA kommentoida Lippispäivässä, luottissemmassa ja toki täälläkin :) Syyskokous tämän sitten vasta hyväksyy muodossa x.

------------------------------------------------------------------------------------

PARTIOLIIKKEEN STRATEGIA SUOMESSA 2020
L-SP:N STRATEGIA 2020

SP:
Partio ajassa
Partion toimintaedellytyksiin keskeisesti vaikuttava toimintaympäristön muutos on erilaisten yhteisöjen merkityksen heikentyminen. Tilalle on tullut yksilöllisyyttä korostava kulttuuri, joka heijastuu lasten ja nuorten asemaan eriarvoisuuden lisääntymisenä sekä suorittamisena niin koulussa kuin harrastuksissa. Partion kanssa vapaa-ajasta taistelevat erilaiset kilpailulliset ja kaupalliset harrastukset sekä virtuaalimaailman mahdollisuudet. Partion haasteena on, miten pystytään tarjoamaan houkutteleva, yhteisöllisyyteen perustuva harrastusvaihtoehto yksilöllisyyttä korostavana aikakautena. Partiossa luotetaan edelleen vapaaehtoisuuteen, mikä on partiotoiminnan vahvuus, mutta tuottaa myös lisähaasteita kaupallisen harrastustoiminnan luomassa kilpailutilanteessa. Toimintaympäristöä erityisesti kasvukeskuksissa muovaa lisääntynyt maahanmuutto. Eri kulttuureista tulevien lapsien ja nuorten kotouttamisessa partiolla valtakunnallisena toimijana voi olla ratkaiseva asema. Toimintaympäristöä muuttaa myös maassamuutto maakuntien kasvukeskuksiin ja Etelä-Suomeen Itä- ja Pohjois-Suomesta. Myös lasten ja nuorten kontaktit ulkomaille ja muihin kulttuureihin lisääntyvät ja toimintaympäristöstä muodostuu aidosti globaali. Partiolle kansainvälisenä liikkeenä toiminta kansainvälistyvässä toimintaympäristössä on luontevaa ja merkitsee partiolle vahvuutta muihin harrastusvaihtoehtoihin verrattuna. Keskeisenä muutoksena voidaan havaita myös lasten ja nuorten aseman muutos suhteessa muihin ikäryhmiin sekä ikäryhmän sisäisesti. Väestön ikääntyessä ja nuorten ikäluokkien pienentyessä lasten ja nuorten edunvalvontaan kohdistuu uudenlaisia tarpeita. Partio voi nuorten omana järjestönä tarjota hyvän kanavan lasten ja nuorten etujen puolustamiseen yhteiskunnassa. Lisääntyvät erot sosiaalisessa asemassa heijastuvat lasten ja nuorten syrjäytymisenä, mutta myös kasvaneena hyvinvointina. Partion haaste on, miten pystytään tarjoamaan moniarvoistuvassa yhteiskunnassa harrastus, joka kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen, mutta myös ehkäisee sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten syrjäytymistä.
L-SP:
Lounais-Suomen Partiopiiri ry (L-SP) on Suomen Partiolaiset – Finland Scouter ry:n (SP) jäsen ja toteuttaa toiminnassaan SP:n peruskirjan mukaisia kasvatustavoitteita, partioliikkeen päämäärää ja arvopohjaa toiminta-alueellaan.

Piiri tukee lippukuntia partio-ohjelman laadukkaassa toteuttamisessa, tekee partiota tunnetuksi toiminta-alueellaan ja edustaa alueensa partiotoimintaa sekä keskusjärjestössä että sidosryhmille. Lippukunnilla on vahva ohjaava rooli piirin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Yhteiskunta on monimuotoistumassa ja -arvoistumassa. Lasten ja nuorten arvomaailma, elinympäristö ja perhekäsitys ovat jatkuvassa muutoksessa. Tietoverkot ja media hallitsevat nuorten vapaa-aikaa. Partio luo mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja onnistumisen kokemuksiin jokaiselle lapselle ja nuorelle lähtökohdista riippumatta. Partiolla on mahdollisuus toimia lasten ja nuorten kasvavan ympäristöaktiivisuuden väylänä.

Piirin on maantieteelliseltä alueeltaan varsin suuri, mutta piirin tapahtumia järjestetään alueellinen tasa-arvo huomioiden. Lippukuntien toimintaympäristöt vaihtelevat. Maaseudun haja-asutusalueella ikäluokat pienenevät ja nuoret suuntaavat opiskelun ja työn perässä muille paikkakunnille. Samaan aikaan kaupunkien väestö kasvaa varsinkin uusilla lapsi-perheiden suosimilla asuntoalueilla. Piirin lippukuntarakenne pyritään kehittämään vastaamaan lasten ja nuorten asumisen rakennetta yhteistyössä lippukuntien kanssa. Piiri tukee lippukuntien toimintaedellytyksien säilymistä kunta- ja seurakuntarakenteiden muutoksien aiheuttamissa haasteissa.

VISIO 2020
SP: Partio on Suomen vaikuttavin ja vetovoimaisin nuorisojärjestö, joka monipuolisesti kasvattaa lapsia ja nuoria.

L-SP on merkittävä lapsi- ja nuorisotyön vaikuttaja toiminta-alueellaan, joka tukee lippukuntia laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteuttamisessa. Piirin toimintakulttuuri ymmärtää nykyhetken haasteet ja tähtää kasvuun.

STRATEGISET PAINOPISTEET
SP:
I Partiotoiminta: Partion tuotelupaus pitää kaikkialla Suomessa
II Yhteiskunta: Partio on Suomen vaikuttavin nuorisojärjestö, jolla on tunnustettu asema suomalaisessa yhteiskunnassa
III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan

L-SP:
I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella
II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa.
III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan
IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen.
V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita.

OSATAVOITTEET
SP:
I Partiotoiminta: Partion tuotelupaus pitää kaikkialla Suomessa

Partiossa kautta Suomen toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista ohjelmaa.
SP:n ja piirien toimesta kehitetään ja jalkautetaan lippukuntien käyttöön laadukas partio-ohjelma sekä toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä jäsenmäärän kasvattamiseksi muun muassa uusia lippukuntia perustamalla partiotoiminnan katvealueille. Lisäksi ylläpidetään tasokasta ja monipuolista koulutustarjontaa vapaaehtoisille ja lisätään jäsenten mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen partiotoimintaan.
Onnistumista mitataan kysymällä vuosiselosteissa partio-ohjelman toteutumisesta sekä seuraamalla lippukuntakohtaisia tilastoja.

Lippukuntia tuetaan laadussa, kasvussa ja avoimuudessa erityisesti aluetyön kautta
kaikkien toiminnanalojen voimin.
SP:sta ja piireistä tarjotaan konkreettista tukea, joka näkyy piirien toimijoiden aktiivisena yhteydenpitona lippukuntiin, lippukuntien edunvalvonnan ja alueellisen vaikuttamisen tukemisena sekä lippukuntaa koskevan kattavan ja analysoidun tiedon tarjoamisena. Tiivis yhteydenpito piirien sekä lippukuntien välillä mahdollistaa lippukuntia koskevan ajantasaisen ja kattavan tiedon välittymisen myös SP:iin.
Onnistumista mitataan lippukuntakohtaisten tilastojen ja lippukuntatoimijoidenhaastattelututkimuksen perusteella.

Partio on merkittävä kasvattaja jokaisessa ikäkaudessa koko yhteiskunnassa.
Uudistettu partio-ohjelma viedään käytäntöön koulutettujen ja tehtäväänsä tarpeellista tukea saavien vapaaehtoisten johtajien toimesta. Partion vetovoimaisuutta lisää siitä muodostuva kuva monipuolisia mahdollisuuksia ja kansainvälisiä kokemuksia tarjoavana harrastuksena. Partiossa viihdytään, koska siellä toimitaan ryhmässä toteuttaen mielekästä ja kasvattavaa ohjelmaa.
Onnistumista mitataan partiolaisten lukumäärän muutoksella sekä tarkastelemalla tilastojenpohjalta ikäkausikohtaista ja alueellista partiossaoloaikaa. Lisäksi arvioidaan partion tarjoaman kasvatuksen vaikuttavuutta.

L-SP: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella

Piirin lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partio-ohjelmaa
Lippukuntien tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yksilöitä, jotka osaavat toimia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Piirin tehtävänä on tukea lippukuntia tässä kasvatustehtävässä. Piiri vastaa siitä, että sen toiminta-alueen lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partio-ohjelmaa.

Monipuolisilla ohjelmatapahtumilla tuetaan lippukuntia
Piiri järjestää jokaiselle ikäkaudelle sopivia ohjelmatapahtumia, siten että mahdollisimman monella on niihin mahdollisuus osallistua.

Piirin vastuu korostuu samoaja- ja vaeltajaikäkausissa
Piirin järjestämät samoaja- ja vaeltajaikäisten ohjelmatapahtumat ovat tärkeä osa kyseisten ikäkausien ohjelmaa. Piiri panostaa toimivan vaeltajaikäkauden kehittämiseen, tukee vaeltajaikäisiä ulkomaanprojektin toteuttamisessa ja piirin luottamushenkilöinä toimimisessa. Piiri tarjoaa samoaja- ja vaeltajaikäisille mahdollisuuksia kehittää johtamistaitojaan.

Riittävästi koulutettuja nuoria ja aikuisia pesteihin
Piiri järjestää lippukuntien tarpeiden mukaisia koulutuksia nuorille ja aikuisille erilaisiin partiopesteihin sekä valmistaa lippukuntien käyttöön materiaalia, joka mahdollistaa monipuolisen, laadukkaan ja tavoitteellisen partio-ohjelman toteuttamisen. Piiri tukee lippukuntia rekrytoimaan riittävästi aikuisia toimimaan lasten ja nuorten johtajina sekä nuorten johtajien tukena.

Ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinointia tehostetaan
Piirin tapahtumien markkinointia ja viestintää tehostetaan, jotta lippukunnat löytävät sopivat koulutukset jäsenilleen.

II Yhteiskunta:

SP: Partio on Suomen vaikuttavin nuorisojärjestö, jolla on tunnustettu asema
suomalaisessa yhteiskunnassa

Partio on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Partio osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti lapsia ja nuoria koskevissa asioissa sekä luo näkyvyyttä eri järjestöissä ja yhteistyökumppaneissa toimivien edustajiensa välityksellä. Partio on myös rohkea, nostaa yhteiskunnallisia asioita keskusteluun sekä toimii aloitteellisesti yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
Onnistumista mitataan toteutuneilla aloitteilla, kannanottojen läpimenolla viestimissä sekä edustuksilla eri toimielimissä.

Partiossa nuoret päättävät. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailman puolesta.
Nuorilla on partion kautta vaikutusmahdollisuuksia itseään, ympäristöään ja yhteiskuntaa koskevissa asioissa. Partiolaisen suhde yhteiskuntaan on luonteva osa partio-ohjelmaa kaikissa ikäkausissa. Nuorten ääni kuuluu ja ohjaa päätöksentekoa partiojärjestössä. Partio tarjoaa mahdollisuuksia toimia rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta sekä Suomessa että ulkomailla.
Onnistumista mitataan nuorten määrällä partion päättävissä toimielimissä ja partiota edustavissa tehtävissä sekä nuorten partiojärjestöä koskevien kannanottojen määrällä. Partion arvojen näkymistä julkisuudessa arvioidaan kyselytutkimuksen sekä media-analyysin avulla.

Partion strategiset kumppanuudet tukevat partion toimintaedellytyksiä.
Partio panostaa keskeisiin sidosryhmiin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, hakee aktiivisesti kumppanuuksia toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä erityisesti lasten ja nuorten aseman edistämiseksi. Piirejä ja lippukuntia tuetaan alueellisessa edunvalvonnassa.
Onnistumista mitataan edunvalvonnan tuloksellisuudella sekä rahallisesti että kontaktien määrälläja strategisten kumppanuuksien määrällä.

L-SP: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa.

Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa.
Piiri on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa toiminta-alueellaan. Partiopiiri osallistuu toiminta-alueensa lapsia ja nuoria koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kannustaa lippukuntia aktiivisuuteen paikallistasolla kuitenkaan puoluepoliittista sitoutumattomuuttaan vaarantamatta.

Piirissä lippukunnat päättävät. Lippukuntia kannustetaan aktivoimaan nuoriaan päätöksen teossa. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailmanpuolesta.
Lippukuntien omistajuutta piiriin nähden korostetaan ja lippukuntien edustajille taataan mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja päättämiseen. Partiolaisia kannustetaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen esimerkiksi koulutuksen avulla ja nuorten osuutta lippukuntien ja piirin päätöksenteossa pyritään lisäämään.

Piirin kumppanuudet tukevat lippukuntien toimintaedellytyksiä.
Piiri terävöittää edunvalvontatoimintaansa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita kaikkialta piirin toiminta-alueelta. Koulutusyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kehitetään ja partiokoulutusta tehdään tunnetummaksi.

III Brändi:

SP: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan

Partio näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa nuorten liikkeenä ja sen imago on
houkutteleva.
Partiossa panostetaan viestinnän nuorekkuuteen, innovatiivisuuteen ja energisyyteen. Viestinnässä pidetään esillä partion elämyksellisyyttä, kansainvälisyyttä ja monipuolisuutta. Viestinnässä hyödynnetään jäsenkunnan, erityisesti nuorten panosta.
Onnistumista mitataan media-analyysillä sekä yleisökyselyllä partion näkyvyydestä ja mielikuvista.

Partiolla on vahva viesti, joka välittyy kaikilta partion tasoilta.
Viestinnän merkitys kirkastetaan koko järjestön laajuudelta lippukuntatasoa myöten sekä ymmärretään toiminnan laadun merkitys partion brändille. Ymmärretään, että jokainen partiolainen on keskeinen viestinviejä ja partion brändin osatekijä. Edistetään keskeisiä viestejä koko järjestön voimin.
Toteutetaan sisäisistä viestimistä media-analyysi sekä selvitetään kyselytutkimuksella viestinnän kärkien tunnettuutta jäsenistön keskuudessa.

Partio antaa jäsenistölleen myönteisen kokemuksen ja siitä kerrotaan mielellään myös muille.
Partio on avoin harrastus kaikille, mikä konkretisoidaan paikallistasolla ja välittämällä partiosta avoin kuva myös uloSPäin. Laadukkaasti toteutettu partio-ohjelma tuottaa jäsenistölle positiivisia kokemuksia, joita mielellään kerrotaan myös ulkopuolisille ja luodaan myönteistä mielikuvaa toiminnasta.
Onnistumisen mittaamiseksi toteutetaan jäsenkysely, jolla selvitetään toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta jäsenten kokemuksiin.

L-SP: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan

Jokainen jäsen saa myönteisiä kokemuksia harrastuksestaan
Ymmärretään partion moninaisuus ja tuodaan sitä paremmin esille, partiossa on jokaiselle jotakin! Piirin ja lippukuntien viestinnässä hyödynnetään partion osa-alueita eri tavoin painotettuina sekä tuodaan esille suurta yleisöä kiinnostavia asioita, kuten suurtapahtumia ja kansainvälisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viikoittaisen laadukkaan toiminnan esiintuomista.

Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan
Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä tuodaan esille partion arjen monipuolisuutta. Partiolaisuudesta luodaan aktiivisuuden ja energisyyden mielikuva. Ymmärretään, että brändin tärkein esiintuoja on jokainen partiolainen itse ja viestitään tätä aktiivisesti lippukunnille. Lippukuntia tuetaan ja koulutetaan tuomaan toimintaansa esille oman alueensa medioissa.

IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen

Partio saavuttaa 12% piirin alueen 7-22-vuotiaista lapsista ja nuorista
Piiri panostaa erillisellä hankkeella Kasvuun ja kannustaa lippukuntia kasvuajattelun kautta kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Partioharrastus on kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla koko piirin alueella.

V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntia

Sitoutuneet luottikset takaavat piiritoiminnan laadun.
Luottistoimintaan ja pestaukseen panostetaan. Pestikuvaukset ja luottistapahtumat tukevat luottiksia heidän pesteissään.

Projekteista mielekkäitä pestejä.
Piirin projektit tukevat lippukuntia ja luovat mielekkäitä piiripestejä.

Aluetoiminta on lähellä lippukuntia
Piiri on lähellä lippukuntia. Alueohjaajien koulutukseen ja toimintaan panostetaan. Aluetapaamiset, Lippis-päivät, syys- ja kevätkokoukset sekä muut vastaavat tapahtumat ovat piirin ja lippukuntien välisen yhteistyön foorumeita. Tapahtumien sisältöä ja laatua kehitetään lippukuntien tarpeiden mukaisesti.

lauantai 21. elokuuta 2010

piirin strategiaa vuoteen 2020 valmistellaan parhaillaan

Mitä on tehty?
Pitkin kesää on pikkuhiljaa ja rauhassa valmisteltu piirin strategiaa vuoteen 2020.
Lähtökohdaksi sovittiin/päätettiin se, että strategia tehdään keskusjärjestön kanssa linjassa, jos ja toivottaasti kun kaikki piirit toimivat näin, saamme aidosti yhtenäisen strategian koko järjestölle maanlaajuisesti.
Jokaisella piirin luottamushenkilölä on ollut kesällä mahdollisuus halutessaan kommentoida keskusjärjestön strategialuonnosta ja antaa siitä palautetta, nämä saadut palautteet on huomioitu suoraan myös L-SP:n strategiassa :)

Kuka on tehnyt?
Strategiatyöryhmään pyrittiin hakemaan julkisella haulla lippukuntatoimijoita, mutta niitä kovasti etsimisestä huolimatta ei saatu, piirin strategiaa ovat olleet valmistelemassa piirihallitukseen kuuluvat Ida Michelsson, Timo Sirén ja allekirjoittanut. Olemme työstäneet strategiaa piirihallituksen linjausten ja kommenttien pohjalta pitkin kesää, kommentoineet järjestö strategia luonnosta ja koittaneet miettiä L-SP:n kannalta tärkeimpiä ja toimivimpia keinoja strategian toteutumiseen.

Miten edetään?
Piirihallitus käsitteli viimeksi keskiviikkona strategialuonnosta. Tämän pohjalta Lippispäivässä ja luottisseminaarissa syyskuussa työstetään/kommentoidaan strategiaa. Syyskuun kokouksessa piirihallitus hyväksyy strategialuonnoksen syyskokoukselle esitettäväksi.
Syyskokous puolestaan hyväksyy/täydentää/muuttaa strategiaa.
Startegian liitteiksi tulee pitkäntähtäimen suunnitelmat, joissa tapahtmen järjestelyvastuut, sekä piirin suurtpahtumat on listattu vuoteen 2020 asti.

torstai 19. elokuuta 2010

Huomio vaeltaja! Olisiko sinusta Vaeltajavisionääriksi?

Partiosyksy on pyörähtänyt käyntiin ja ohjelmaryhmä hakee 3-4 vaeltajaikäistä tyttöä ja poikaa, jotka:

  • tuntevat ja toteuttavat vaeltajaohjelmaa

  • ovat innovatiivisia

  • ovat kiinnostuneita toimimaan VastuuVartiossa ja järjestämään Piirivision syksyllä 2011

  • ovat ylpeitä omasta vaeltajuudestaan ja haluavat puhua vaeltajaohjelman puolesta


Piiri lähettää valitut SP:n järjestämään Vaeltajavisioon, joka pidetään 22.-24.10.2010 Toivakassa Jyväskylän lähellä. Piiri kustantaa osallitumis- ja matkakulut. Vaeltajavisio toteuttaa Vaeltajilta Vaeltajille-teemaa ja ohjelman toteuttaakin itse vaeltajaikäinen VastuuVartio.Vaeltajavision osallistujat ovat 18–22-vuotiaita tapahtumahetkellä ja he pääsevät kokemaanvaeltajatoimintaa sekä saavat virikkeitä uuden ikäkauden mukaiseen vaeltajatoiminnan kehittämiseen piireissä. Vaeltajavisio antaa työkaluja vaeltajatoiminnan kehittämiseen ja edistää nuorten omaehtoista tekemistä. Tapahtuman jälkeen visionääreillä on valmiudet järjestää VaeltajaVisio oman piirinsä alueella.

Mitä Vaeltajavisio 2010 pitää sisällään?

Visiossa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Miltä partion brändi maistuu? Millaiset aurinkolasit oli puolalaisella partionjohtajalla talvileirillä vuonna 1938? Miksi Somaliasta Suomeen muuttanut Sharif ei harrasta partiota? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia 22.-24.10.2010 Toivokassa, Jyväskylän vieressä. Lisätietoja VaeltajaVisiosta löytyy osoitteesta
http://partio.fi/Suomeksi/Vaeltajat/Tapahtumat/Vaeltajavisio.iw3.

Jos mielenkiintosi heräsi ja koet olevasi sopiva tehtävään, ilmoita itsestäsi 30.8. Ida Michelssonille, 040-5705 093, ida.michelsson@utu.fi. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta tai Ohjelmasihteeri Riikka Hosiostolta 050-3129 427

PS. Aikuiset pistäkää sana liikkeelle ja kannustakaa vaeltajia ottamaan haaste vastaan!

keskiviikko 4. elokuuta 2010

Kotona mutta Kilkkeellä

Kilke on viimeistään osoittanut ainakin minulle, että (partio)maailma on todellakin muuttunut maijaseni. Viime kesänä Reilalle jo yhteisöpakattiin facebookin välityksellä, mutta tänä kesänä fb:n kautta on päässyt jopa nauttimaan leiristä sanojen, kuvien ja tunnelmienkin kautta kotosohvalta tai työkirjoituspöydän äärestä. Itse en ehkä malttaisi metsäelämän keskeltä edes vaivautua ottamaan yhteyttä ulkomaailmaan jakaakseni fiiliksiä (ainakaan Reilalta en malttanut ja siksi en Reilan leiriaikaisesta fb-elämästä mitään tiedäkään), mutta kiitos mm. Frankulle, Terhille ja Mikalle, että olette pitäneet meitä asvalttiviidakon vankejakin ajan tasalla siitä mitä kaikkea Evon metsissä ja näädänpesissä on viime viikkoina tapahtunut ja miltä leiri on tuntunut.

Sosiaalisen median lisäksi Kilkettä on kuulunut myös perinteisemmissä medioissa. Mediaseuranta paljastaa, että Kilke on lyönyt läpi monipuoliselle aihevalikoimalla sekä hyvässä että pahassa – onneksi enimmäkseen hyvässä. Vaikka palstatilaa paljon saanut palovammatapaus haikilta onkin ollut ehkä seuratuin juttu medioissa, on monipuolisesti saatu läpi myös positiivisia juttuja mm. partion kansainvälisyydestä, leiri- ja partio-ohjelman monipuolisuudesta ja ei-partiolaisten mukanaolosta leirillä. Partiolaisten säänkestävyys taisi tulla todistettua jo Taruksella, mutta viimeistään Kilke-uutisointi vakuutti partiolaisten olevan jokasäänmenestyjiä, koska tällä kertaa lehdistössä ihailtiin partiolaisten helteen kestävyyttä. Ja uutiskynnyksen ylitti myös uusi partiohistoriikki, joka sai kiitosta avoimuudesta ja rehtiydestä Kalevan kirja-arvosteluissa.

Maailma muuttuu, mediat monipuolistuvat ja partion pitäisi pysyä tässä(kin) kehityksessä mukana. SP:n taholla tulevien vuosien (ja ihan lähitulevaisuudenkin) tavoitteissa on mm. partiolehtien ja nettisivujen räjäytys ja uudistaminen. L-SP:ssä viestinnän kehittäminen on vielä vähän vaiheessa, koska uutta piiriä varten piti saada uusi lehti ja uudet nettivisivut pystyyn ja niiden vakiinnuttaminen on ottanut aikansa.. Syksyn aikana valmistellaan kuitenkin tuleville vuosille viestintäsuunnitelma, jolla pyritään varmistamaan, että tulevaisuudessa piirin viestintää kehittyy, monipuolistuu ja tulee suunnitelmallisemmaksi. Pohjana suunnittelussa käytetään loppukeväästä lippukunnille toteutettua viestintäkyselyä, josta saatiin paljon hyödyllistä tietoa siitä, mitä piirin viestinnältä toivotaan ja odotetaan.

Jos sinulla on ideoita, ajatuksia, toiveita tai osaamista tarjota piirin viestinnän kehittämiseksi, niin ota yhteyttä (vaikka facebookissa). Sana on vapaa ja kaikki hulluimmatkin ideat ja ehdotukset huomioidaan varmasti!


-Maija, the viestintäministeri