tiistai 30. syyskuuta 2014

Piirin strategia2018 - nyt se on tässä, valmiina esiteltäväksi.

Koko kevään, kesän ja alkusyksyn työstetty strategia hyväksyttiin eilen piirihallituksen kokouksessa.
Strategiasta päättää syyskokous 2.11. Raumalla.

Strategiaa on valmisteltu paljon. On valittu strategiset painopisteet, jotka kumpuavat piirin lippukuntien tarpeista ja toimintaympäristöanalyysistä.
Toimintaympäristöä ja sidosryhmäkartoitusta on tehty laajasti ja niiden yksityiskohtaisempia tuloksia tullaan käyttämään osana piirin johtamista ja lippukuntien tukemista alueittain, kunnittain, jopa lippukunnittain.

Strategisten painopisteiden valinnoista, piirin vaikuttamisesta SP:n strategiaan ja muusta strategiaan liittyvästä löytyykin lisää tietoa aikaisemmista blokkauksista.
kysykää ja kommentoikaa ihmeessä!

Tässä siis syyskokoukselle esitettävä strategia jo nyt nähtäväksenne!

L-SP:n STRATEGIA 2018                           
Strategian merkitys Lounais-Suomen Partiopiirille
Lounais-Suomen Partiopiirin strategia kuvaa alueen partiotoiminnan tavoitetilan sekä keinot sen saavuttamiseksi. Strategiassa on määritelty piirin toimintaympäristö sekä sisäinen tila nyt ja tulevaisuudessa. Strategia pohjautuu partion arvoihin, toiminta-ajatukseen sekä visioon.
Strategia auttaa piiriä ja lippukuntia kehittämään toimintaansa tavoitteiden suuntaiseksi. Tavoitteiden toteutumista mitataan vuosittain lippukuntaselosteiden ja piirin tavoitearvioinnin kautta.
Toimintaympäristö
Partio tarjoaa lapsille ja nuorille turvallista viikkotoimintaa, jossa jokaisella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Partio antaa elämyksiä, turvallisen viitekehityksen onnistumiseen, itsensä ylittämiseen ja erilaisiin kokemuksiin.
Toimintaympäristön analysoinnissa on huomioitu nykyiset ja mahdolliset tulevat sidosryhmät, yhteistyötahot sekä kohderyhmät, väestöennusteet ja taloudellisten resurssien muutokset . Näiden vaikutusten pohjalta kehitetään sisäisiä toimintatapoja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Strategiasta on luotu SWOT, jonka tarkkoja tuloksia käytetään piiritoimijoiden johdolla lippukuntien ja alueiden hyväksi.
Lounais-Suomen Partiopiirin alueella on partiolaisia suhteessa väestöön enemmän, kuin muualla Suomessa. Piirissä toimii yli 120 aktiivista partiolippukuntaa kattaen kohderyhmästä (7-22 v.) lähes 10 %, ollen merkittävä lasten ja nuorten kasvattaja. Partiolla on suuri rooli piirin toiminta-alueella, joskin alueelliset erot ovat merkittäviä. Piirimme alueen kunnista vain harvat ovat muuttovoittoalueita. Esimerkiksi kuntaliitokset ja yhä kiristyvä taloustilanne asettaa haasteita toiminnan kehittämiselle. Piiri on maantieteellisesti laaja ja toiminta-alueella on erityyppisiä lippukuntia.

Tuhannet vapaaehtoiset tekevät laadukkaan partiotoiminnan mahdolliseksi. Turun ja Porin partiotoimistoilla on palkattua henkilökuntaa, joka tukee strategian toteutumista lippukunnissa yhdessä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.
Toiminta-ajatus
Partio on enemmän kuin harrastus. Se on yhteiskunnallista vaikuttamista, se on paremman maailman rakentamista, se on tapa elää.
Partio on kaikille avointa ja mukaan voivat liittyä sekä lapset ja nuoret että aikuiset. Lounais-Suomen Partiopiiri edistää lasten ja nuorten aktiivisuutta, tarjoaa mahdollisuuden kasvaa turvallisessa ryhmässä, antaa nuorille vastuuta, kouluttaa erä-, ensiapu- ja johtamistaitoja sekä toimeen tarttumista. 
Partion arvot
Partioliikkeen arvojen perusta määritellään ihanteissa, joiden tavoitteluun jokainen partiolainen sitoutuu antaessaan partiolupauksen. Ihanteiden keskeisiä teemoja ovat itsensä kehittäminen, luotettavuus, toisen kunnioittaminen ja vastuullisuus.
Lounais-Suomen Partiopiirin toiminta rakentuu partioihanteiden kuvaamalle arvopohjalle. Yhdistyksen toiminta on avointa, tavoitteellista ja läpinäkyvää. Jokainen piiritoimija tekee parhaansa alueen lippukuntien toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Yksilöillä on mahdollisuus toimia omien lähtökohtiensa mukaisesti, kouluttautua ja kehittyä pestissään, sekä antaa ja saada palautetta.

VISIO – ”Jokainen rakentaa parempaa maailmaa – partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike.”
Partio on liike, jossa eri taustoista tulevat lapset,  nuoret ja aikuiset rakentavat yhdessä parempaa maailmaa. Partiossa johdetaan partion arvojen viitoittamaan suuntaan ja kasvatetaan nuorista vastuullisia johtajia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Partiolainen havaitsee tarpeita ja epäkohtia ympäristössään sekä yhteiskunnassa ja vaikuttaa toiminnallaan paremman maailman puolesta.
Visio ohjaa partiopiirin toiminnansuunnittelua asettaen tavoitteet sekä vision että strategisten painopisteiden mukaisesti.

Lounais-Suomessa partio ja partiolaiset ovat vahvoja vaikuttajia, joita kuullaan ja joiden näkemyksiä arvostetaan lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa. Piirin tärkeä tehtävä on edistää vision mukaista toimintaa piirin tapahtumissa, ohjelmissa ja lippukuntien tukemisessa. Lippukunnat toteuttavat visiota ikäkausitoiminnassaan lasten ja nuorten kasvattajana.

Strategian painopisteet 2015-2018
Avoimuus – Partio kuuluu kaikille
Jokainen on tervetullut partioon sukupuoleen, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. Partio tarjoaa tavoitteellista toimintaa, joka antaa jokaiselle nuorelle mahdollisuuden kasvaa avarakatseiseksi, saavuttaa onnistumisen kokemuksia ja ylittää itsensä ihmisenä.
Partiota harrastetaan monipuolisesti, omien osaamisten, aikaresurssien ja intressien mukaisesti. Tavoitteena on monimuotoisen toiminnan tukeminen, oli se sitten ajallisesti minkä pituista tahansa, se on aina yhtä arvokasta ja tervetullutta.
Johtajuus – Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen
Partio tarjoaa laajan johtamiskoulutuksen ja -kokemuksen kaikille ikäkausille ja vapaaehtoisille. Partion johtamiskoulutusta arvostetaan laajalti ja se on hyvä esimerkki arvopohjaisesta johtamisesta yhteiskunnassamme.
Koulutetut vapaaehtoiset mahdollistavat lapsille ja nuorille turvallisen ja kehittävän harrastuksen, joka auttaa partiolaisia kehittymään johtajana, tuntemaan vastuunsa ja velvollisuutensa sekä toimimaan tehtävissään luotettavasti ja toisia kunnioittaen.

Yhteistyö – Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani

Lounais-Suomen Partiopiiri toimii aktiivisesti yhteiskunnassa verkostoitumalla eri tahojen kanssa.
Valitessaan yhteistyökumppaneita piiri arvostaa toiminnaltaan samanlaisiin arvoihin pohjautuvia yhteistyötahoja. Yhteistyön tavoitteena on molemminpuolinen hyöty ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Valtakunnallinen ja paikallinen näkyvyys luo yhteistyön osapuolille mahdollisuuden näkyvyyden lisäämiseen. Yhteistyö voi olla toiminnallista, taloudellista tai osaamisen jakamista, jolla lisätään laadukkaan partiotoiminnan mahdollisuuksia.
Lounaissuomalaisia partiolaisia osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen partiotoimintaan.
Partio on aktiivinen viestijä
Jokaisella partiolaisella ja lippukunnalla on tärkeä rooli partion imagon viestinnässä omalla toiminnallaan ja asenteellaan. Partiopiirin viestintä tukee, mahdollistaa, osallistaa ja kouluttaa piiritoimijoita, lippukuntia ja yksittäisiä partiolaisia aktiiviseen ja monipuoliseen viestintään.
Viestinnässä keskitytään positiivisten kokemusten ja partion tarjoamien oppien hyödyntämiseen muillakin elämän osa-alueilla, työelämässä, opiskeluissa ja yhteiskuntavastuussa.
Viestinnässä huomioidaan realistisesti kohderyhmän odotukset.
Lippukuntien toiminnan tukeminen
Piirin lippukunnat ovat erilaisia koon, sijainnin ja käytettävissä olevien resurssien osalta. Myös lippukuntien taustayhteisöjen toimintamuodot vaihtelevat.
Lippukuntien ja piirin toiminnat täydentävät toisiaan. Piiritoiminnan keskeinen tavoite on varmistaa, että lippukunnat ovat elinvoimaisia ja tarjoavat omista lähtökohdistaan laadukasta partiotoimintaa kaikille kiinnostuneille. Toimintaa kehitetään lippukuntien todelliset tarpeet huomioiden.
Partiotoiminnan mahdollisuuksia uusille alueille ja kasvukeskuksiin tuetaan aktiivisesti.
Ohjelmat, koulutukset ja tapahtumat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia lippukuntien toiminnan suunnitteluun ja sen kehittämiseen. Lippukuntien toimintaa ja kasvua tuetaan yhteisten materiaalien, viestinnän sekä hyvien käytäntöjen jakamisen avulla.

Piiritoimijat ja toimiston henkilökunta ovat lippukuntien käytettävissä arkitoiminnan tukena ja kehittäjinä. He auttavat erilaisten toiminnan haasteiden ja ongelmien ratkaisussa.

maanantai 8. syyskuuta 2014

Strategia, lisää resursseja, enemmän tulosta – kaksi lisäministeriä hallitukseen?

Olemme olleet mukana laatimassa jäsenkokouksessa marraskuussa hyväksyttävää Strategiaa 2018 keskusjärjestölle, josta olemme vielä  strategiatyöryhmän johdolla tarkentaneet piirille sopivaa strategiaa, toisin sanoen, olemme lisänneet piirin Strategia2018 -esitykseemme kaksi painopistealuetta aiheista, jotka nousevat juuri meidän piirin toimintaympäristöstä. 

Piirin toimintaympäristökuvauksesta, jossa huomioitiin väestöennusteet, lippukuntien Sytytyspala-keskustelut, sidosryhmät, yhteiskunnan haasteet, toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet, ja vaikka mitä muuta, esille nousivat :
1) lippukuntien yksilöllisen ja paikallisen tuen tarpeen kasvu, sekä
2) markkinointiin ja näkyvyyteen liittyvät haasteet, hankaluudet ja vaikeudet

Näiden lisäksi strategian yhteisinä, valtakunnallisina painopisteinä ovat avoimuus, johtajuus ja yhteistyö.

Yhteensä näihin viiteen painopisteisiin liittyy paljon hyvää ja partiota kehittävää!
Halutamme
  • kehittää yhteistyötä niin muiden partiolaisten, kotien, lippukuntien, piirien, yritysten ja yhdistysten kanssa
  • nostaa esille ja kehittää entisestään partion johtamiskoulutusta ja sen arvoa yhteiskunnassa, 
  • kertoa että partio on avointa ja partiossa voi toimia erilaiset ihmiset, erilaisilla tavoilla,  omien aikaresurssien puitteissa, itseään kehittäen ja unelmiinsa uskoen. 
Ja lisäksi piirissä haluamme panostaa siihen, että kehittämme lounaissuomalaisten, kaikenkokoisten , lippukuntien saamaa yksilöllisempää tukea,  ja toisaalta markkinoinnin ja jäsenhankinnan kautta lisätä sekä aikuisten, että lasten määrää lippukunnissa ja näin toteuttaa laadukkaampaa toimintaa.


Jotta strategian painopisteisiin oikeasti pystyttäisiin vastaamaan tarvitaan lisää resursseja. lisää tekijöitä ja varmasti myös jotain joudutaan karsimaan.  Toisinaan on silti hurjan hyvä, että joudutaan hiukan priorisoimaan ja miettimään, tehdäänkö sitä oikeita asioita, oikealla tavalla. Vai tehdäänkö jotain vain, koska niin on aina tehty. 

Uskomme strategisiin valintoihin ja siihen, että kun panostamme näihin asioihin, partiolla lounaissuomessa(kin) menee entistä paremmin.


Siksi piirihallitus tulee esittämään syyskokoukselle, että hallitukseen valittaisiin syyskokouksessa kaksi lisäministeriä,  joista toisen vastuualueelle kuuluisi markkinointi ja jäsenhankinta ja toisen yhteiskuntasuhdeasiat ja kehitystehtävät (projektit jne).
Näin viestintäministerille tiimeineen annettaisiin resursseja panostaa nimenomaan viestinnän kehittämiseen ja siinä lippukuntien tukemiseen.
Ja toisaalta tunnustettaisiin se asia, että niin lippukunnat, alueet, kuin piiri tarvitsevat lisäpanostusta yhteiskuntasuhteiden hoitoon tulvaisuudessa yhä enemmän.